logo logo  

वि दे ह 

प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका

मानुषीमिह संस्कृताम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह नूतन अंक गद्य

विदेह

मैथिली साहित्य आन्दोलन

Home ]

India Flag Nepal Flag

(c)२००४-१७.सर्वाधिकार लेखकाधीन आ जतय लेखकक नाम नहि अछि ततय संपादकाधीन।

 

 वि  दे   विदेह Videha বিদেহ http://www.videha.co.in  विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine  विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका नव अंक देखबाक लेल पृष्ठ सभकेँ रिफ्रेश कए देखू।

उमेश मण्डल

मि‍थि‍लाक लोक संगीत/ लोक कला
भगैत गबैया

(धर्मराज, ज्‍योति‍श महराज, अंदू मालि‍, उदय साहु, हरि‍या डोम, बेनी, शती अवला, कारूबाबा इत्‍यादि‍ भगैत नि‍म्नलि‍खि‍त ‘रसुआर-भगैत पार्टी’ 1980 ई.सँ गबै छथि‍।)

श्री शम्‍भु प्रसाद मण्‍डल
सुपुत्र स्‍व. लखन मण्‍डल
भगैत गायन सह खजरी वादन
उमेर- 42 साल
1980 ई.सँ भगैत गबै छथि‍।
पता- गाम- बढि‍याघाट/रसुआर, पोस्‍ट- मुंगराहा, भाया- ि‍नर्मली, जि‍ला- सुपौल।

श्री गंगाराम मण्‍डल
सुपुत्र श्री अशर्फी मण्‍डल- 
झालि‍ वादक 
उमेर- 40
1980 ई.सँ झालि‍ बजबै छथि‍।
पता- गाम- बढि‍याघाट/रसुआर, पोस्‍ट- मुंगराहा, भाया- ि‍नर्मली, जि‍ला- सुपौल।

श्री जनक मण्‍डल
सुपुत्र स्‍व. उचि‍त मण्‍डल
उमेर- 60
रमझालि‍/ कठझालि‍/ करताल वादक
1975 ई.सँ रमझालि‍ बजबै छथि‍।
पता- गाम- बढि‍याघाट/रसुआर, पोस्‍ट- मुंगराहा, भाया- ि‍नर्मली, जि‍ला- सुपौल।

श्री रवि‍न्‍द्र मण्‍डल
सुपुत्र श्री खट्टर मण्‍डल
उमेर- 32
नाल वादक
पता- गाम- बढि‍याघाट/रसुआर, पोस्‍ट- मुंगराहा, भाया- ि‍नर्मली, जि‍ला- सुपौल।

श्री परमेश्वर मण्‍डल
सुपुत्र स्‍व. बि‍हारी मण्‍डल
उमेर- 41
ग्रुमबाजा/ गुमगुि‍मयाँ
1980 ई.सँ गुमगुि‍मयाँ बजबै छथि‍।
पता- गाम- बढि‍याघाट/रसुआर, पोस्‍ट- मुंगराहा, भाया- ि‍नर्मली, जि‍ला- सुपौल।

श्री महेन्‍द्र प्रसाद मण्‍डल
सुपुत्र स्‍व. छेदी मण्‍डल
उमेर- 48
कठझालि‍ वादक
बचपनसँ गेबो करै छथि‍ आ रमझालि‍/कठझालि‍ बजेबो करै छथि‍।
पता- गाम- रसुआर, पोस्‍ट- मुंगराहा, भाया- नि‍र्मली, जि‍ला- सुपौल।

 

रचनापर अपन मंतव्य ggajendra@videha.com पर पठाउ।