प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका

विदेह नूतन अंक सम्पादकीय- गजेन्द्र ठाकुर/ विदेह ई-लर्निङ्ग
वि दे ह विदेह Videha বিদেহ http://www.videha.co.in विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly ejournal विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका नव अंक देखबाक लेल पृष्ठ सभकेँ रिफ्रेश कए देखू। Always refresh the pages for viewing new issue of VIDEHA.

१.१.गजेन्द्र ठाकुर- नूतन अंक सम्पादकीय १.२.विदेह ई-लर्निङ्ग

१.१.गजेन्द्र ठाकुर- नूतन अंक सम्पादकीय

मैथिलीक पहिल पद्य उपन्यास- बगवार

रामेश्वर प्रसाद मण्डल लऽ कऽ आयल छथि मैथिलीक पहिल पद्य उपन्यास 'बगवार'। ओना तँ खण्डकाव्य आदिमे सेहो औपन्यासिकता रहै छै, मुदा से अखन धरि मैथिलीमे ऐतिहासिक बा महाकाव्य आधारित मात्र रहल अछि।

रंगपुरक जगू आ रोशनी केर खिस्सा अछि ई पद्य-उपन्यास।  दुनू परानी रहै छला, माय-बाबूक सेवा करै छला। माटिक भीत, माटिक खाम्ह, माटियेक दुआर। बाँसक छड़ , बाँसक खिड़की , तिलै काठक आ बाँसक ठाठ। सुन्नर घर।

आ माता-पिताक मृत्यु, मुदा सम्हरल जागू। खेती तर-तरकारीक, माछक बेपार।

पहिल बच्चा बौआ 'वेद प्रकाश'। दोसर बच्चा भेल लड़की 'चन्दा', स्त्रीगणक मुँ बिधुआ गेल मुदा जगू कहलनि- बेटाकेँ स्कूल भेजै छी आ बेटीसँ बकड़ी चरबै छी, से मांगू माफी। आ ओकर छठियारीपर जगू बासमती चाउर गमगमा देलन्हि।

फेर माछक चोरि भेलन्हि, पंच सभ चोरसँ मीलि गेल। जगू बेमार भेला, गरीबीसँ डेराए गेला। बाहर निकलता, किस्मत अजमेता। गुलाठी गेला, चूड़ी पैक्ट्रीमे नोकरी भेट गेलनि, मिड्ल पासक मांग छल ओतऽ, से नीक नम्बरमे पास छलाहे।

फेर रोशनीक जौंआँ बच्चा 'देव' 'निलेश'

रंगपुर गामक फुसनी मड़र जगू केँ जमीन बढबैले कहलखिन्ह, पढ़ाइमे अनेरे पाइ दूरि नै करबाक सलाह देलखिन्ह। मुदा गाँधी बाबाक कहल करता जगू। अक्षर बेटीक गहना थिक। चन्दा आ वेद स्नातक केलकन्हि। चन्दाक बियाह भेल। रुसल जमायकेँ साइकिलो देलन्हि, दूटा घर आ शौचालयो बनबा देलन्हि।

वेद प्रकाश सुजुकी कम्पनी आ देव कुमार टाटा कम्पनीमे नोकरी पकड़लकन्हि। दुनूक एक्के मड़बापर बियाह सम्पन्न भेल।

फेर निलेश कुमार बी.डी.. बनि गेला।

आ ओम्हर फुसनी मड़रक बेटा नशेबाज बनि गेल, दिल्ली पड़ा गेल आ वेश्यासँ बियाह कऽ लेलक। फुसनी जगू लग कनैत एला।

रोशनीक मोन खराप भऽ गेल। मुदा बेटा-पुतोहु सभ पाँचे लाखक मदति केलन्हि। पाँच लाखक कर्जा चढ़ि गेलन्हि, घर बन्हकीपर राखऽ पड़लन्हि। आ फेर नोकरीसँ जगूक अवकाश भऽ गेलन्हि। ने नोकरी, आ ने घर। से बेटा पुतोहु कथीले रहतन्हि।

मदा फेरसँ दुनू परानी अपन काज आगाँ बढ़ेलन्हि। जगू खेती शुरू केलन्हि, आ रोशनी काठक जत्ता चलेलन्हि। वेदक पत्नी वीणा कुमारी मुदा शीलवती-गुणवती। एम्हर जगूक फेर विधाता वाम भेलन्हि, लोटन अपन मालिक जगूकेँ खून देलन्हि, लोटन कहलक जे हुनके सभक कृपासँ ओ शिक्षाक महत्व बुझलक आ दरोगा परीक्षा पास केलक। एम्हर देवक कम्पनी छुटि गेलै, घूस लैत निलेश सस्पेण्ड भऽ गेल। सभ वेदक अंगना घुसि गेल। जगू फेर बेमार भऽ गेल।

एम्हर पेंशनक चिट्ठी एलै, जगूकेँ सोलह लाख टाका भेटलै।  फेर सभ बच्चा लेल जगू पैरवी केलक, टाका देलक, निलेश फेर बी.डी.. बनि गेल, देवकेँ फेर नोकरी लागि गेल।

जगूकेँ संगी रघु मण्डल मोन पड़लन्हि, मुदा रघुक बेटा कहलखिन्ह जे ओ हुनका वृद्दाश्रम पठा देलन्हि। जगू रघुके वृद्धाश्रमसँ घुरा कऽ लऽ अनलन्हि।

आ फेर रघु बनेलन्हि रोशनी सदाव्रत अस्पताल, रंगपुर। गरीब-लाचारक मुफ्त इलाज।

रंगलाल मड़रक अत्याचारक खिलाप पंचैती। फेर बेइमानी। मुदा जगू एक लाख रुपैय्या दऽ धूर्त रंगलालसँ सतनाकेँ बचेलन्हि।

फेर जगू मिडिल स्कूल बनबेलन्हि 'जगू जनता मिडिल स्कूल, रंगपुर'। आ ओइमे छल मनोरंजन विभाग। आ जेना व्यासजी लेखक रहितो अपन रचना महाभारतमे प्रवेश करै छथि तहिना रामेश्वर प्रसाद मण्डल ऐ पद्य-उपन्यासमे अबै छथि, ओ छथि डायरेक्टर ऐ मनोरंजन विभागक। फेर सदाव्रत आश्रम खुजल।

आब जगूक धियान बेटी चन्दापर जाइ छन्हि।  बेटी जमाय निःसन्तान रहनि, दुनूकेँ बजेलन्हि। अपने अस्पतालमे भर्ती भेल चन्दा, मासक बादे परिणाम। ओ गर्भवती भऽ गेल। फेर बीचमे छथि पाबनिक चर्चा, मधुबनी पेंटिंगक इतिहास।

आ छठिये घाटपर एकटा छौड़ीकेँ दाँती लगलै। रोशनी अस्पताल, रंगपुरमे ओ भर्ती भेल, एनीमिया छलै। निलेशक ब्लडग्रुप मिललै। आ कहलनि जगू- निलेश बौआ/ आगाँक धर्म बताबह। आ निलेश बी.डी.. क रोआब बिसरि खून देलक, जान बचेलक।

ई उपन्यास पद्यमे अछि तेँ ई अछि पद्य उपन्यास। ई उपन्यास व्यास सन अपने महाभारतमे कविक प्रवेश करबैत अछि आ संदेश दैत अछि जे अपन खिस्सासँ पृथक भऽ लेखक रहिये नै सकैत अछि।

 

-Gajendra Thakur, editor, Videha (be part of Videha www.videha.co.in -send your WhatsApp no to +919560960721 so that it can be added to the Videha WhatsApp Broadcast List.)

अपन मंतव्य editorial.staff.videha@gmail.com पर पठाउ।


१.२.विदेह ई-लर्निङ्ग

[संघ लोक सेवा आयोग/ बिहार लोक सेवा आयोगक परीक्षा लेल  मैथिली (अनिवार्य आ ऐच्छिक) आ आन ऐच्छिक विषय आ सामान्य ज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) हेतु सामिग्री] [एन.टी.ए.- यू.जी.सी.-नेट-मैथिली लेल सेहो]

.................

मैथिलीक वर्तनी

मैथिलीक वर्तनी- विदेह मैथिली मानक भाषा आ मैथिली भाषा सम्पादन पाठ्यक्रम

भाषापाक

मैथिलीक वर्तनीमे पर्याप्त विविधता अछि। मुदा प्रश्नपत्र देखला उत्तर एकर वर्तनी इग्नू BMAF001 सँ प्रेरित बुझाइत अछि, से एकर एकरा एक उखड़ाहामे उनटा-पुनटा दियौ, ततबे धरि पर्याप्त अछि। यू.पी.एस.सी. क मैथिली (कम्पलसरी) पेपर लेल सेहो ई पर्याप्त अछि, से जे विद्यार्थी मैथिली (कम्पलसरी) पेपर लेने छथि से एकर एकटा आर फास्ट-रीडिंग दोसर-उखड़ाहामे करथि|

IGNOU  इग्नू       BMAF-001

...................

Maithili (Compulsory & Optional)

UPSC Maithili Optional Syllabus

BPSC Maithili Optional Syllabus

मैथिली प्रश्नपत्र- यू.पी.एस.सी. (ऐच्छिक)

मैथिली प्रश्नपत्र- यू.पी.एस.सी. (अनिवार्य)

मैथिली प्रश्नपत्र- बी.पी.एस.सी.(ऐच्छिक)

..................

यू. पी. एस. सी. (मेन्स) ऑप्शनल: मैथिली साहित्य विषयक टेस्ट सीरीज

यू.पी.एस.सी. क प्रिलिमिनरी परीक्षा सम्पन्न भऽ गेल अछि। जे परीक्षार्थी एहि परीक्षामे उत्तीर्ण करताह आ जँ मेन्समे हुनकर ऑप्शनल विषय मैथिली साहित्य हेतन्हि तँ ओ एहि टेस्ट-सीरीजमे सम्मिलित भऽ सकैत छथि। टेस्ट सीरीजक प्रारम्भ प्रिलिम्सक रिजल्टक तत्काल बाद होयत। टेस्ट-सीरीजक उत्तर विद्यार्थी स्कैन कऽ editorial.staff.videha@gmail.com पर पठा सकैत छथि, जँ मेलसँ पठेबामे असोकर्ज होइन्हि तँ ओ हमर ह्वाट्सएप नम्बर 9560960721 पर सेहो प्रश्नोत्तर पठा सकैत छथि। संगमे ओ अपन प्रिलिम्सक एडमिट कार्डक स्कैन कएल कॉपी सेहो वेरीफिकेशन लेल पठाबथि। परीक्षामे सभ प्रश्नक उत्तर नहि देमय पड़ैत छैक मुदा जँ टेस्ट सीरीजमे विद्यार्थी सभ प्रश्नक उत्तर देताह तँ हुनका लेल श्रेयस्कर रहतन्हि। विदेहक सभ स्कीम जेकाँ ईहो पूर्णतः निःशुल्क अछि।- गजेन्द्र ठाकुर

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज (मुख्य) परीक्षा, मैथिली (ऐच्छिक) लेल टेस्ट सीरीज/ प्रश्न-पत्र- १ आ २

Test Series-1- गजेन्द्र ठाकुर

Test Series-2- गजेन्द्र ठाकुर

...........................

NTA-UGC/ UPSC/ BPSC Maithili Optional- गजेन्द्र ठाकुर

मैथिली समीक्षाशास्त्र

मैथिली समीक्षाशास्त्र (तिरहुता)

मैथिली समीक्षाशास्त्र (भाग-२, अनुप्रयोग)

मैथिली प्रतियोगिता

[Place of Maithili in Indo-European Language Family/ Origin and development of Maithili language (Sanskrit, Prakrit, Avhatt, Maithili) भारोपीय भाषा परिवार मध्य मैथिलीक स्थान/ मैथिली भाषाक उद्भव ओ विकास (संस्कृत, प्राकृत, अवहट्ट, मैथिली)]

(Criticism- Different Literary Forms in Modern Era/ test of critical ability of the candidates)

(ज्योतिरीश्वर, विद्यापति आ गोविन्ददास सिलेबसमे छथि आ रसमय कवि चतुर चतुरभुज विद्यापति कालीन कवि छथि। एतय समीक्षा शृंखलाक प्रारम्भ करबासँ पूर्व चारू गोटेक शब्दावली नव शब्दक पर्याय संग देल जा रहल अछि। नव आ पुरान शब्दावलीक ज्ञानसँ ज्योतिरीश्वर, विद्यापति आ गोविन्ददासक प्रश्नोत्तरमे धार आओत, संगहि शब्दकोष बढ़लासँ खाँटी मैथिलीमे प्रश्नोत्तर लिखबामे धाख आस्ते-आस्ते खतम होयत, लेखनीमे प्रवाह आयत आ सुच्चा भावक अभिव्यक्ति भय सकत।)

(बद्रीनाथ झा शब्दावली आ मिथिलाक कृषि-मत्स्य शब्दावली)

(वैल्यू एडीशन- प्रथम पत्र- लोरिक गाथामे समाज ओ संस्कृति)

(वैल्यू एडीशन- द्वितीय पत्र- विद्यापति)

(वैल्यू एडीशन- द्वितीय पत्र- पद्य समीक्षा- बानगी)

(वैल्यू एडीशन- प्रथम पत्र- लोक गाथा नृत्य नाटक संगीत)

(वैल्यू एडीशन- द्वितीय पत्र- यात्री)

(वैल्यू एडीशन- द्वितीय पत्र- मैथिली रामायण)

(वैल्यू एडीशन- द्वितीय पत्र- मैथिली उपन्यास)

(वैल्यू एडीशन- प्रथम पत्र- शब्द विचार)

(तिरहुता लिपिक उद्भव ओ विकास)

अनुलग्नक-१-२-३    अनुलग्नक- ४-५

(मैथिली आ दोसर पुबरिया भाषाक बीचमे सम्बन्ध (बांग्ला, असमिया आ ओड़िया) [यू.पी.एस.सी. सिलेबस, पत्र-१, भाग-'ए', क्रम-५])

[मैथिली आ हिन्दी/ बांग्ला/ भोजपुरी/ मगही/ संथाली- बिहार लोक सेवा आयोग (बी.पी.एस.सी.) केर सिविल सेवा परीक्षाक मैथिली (ऐच्छिक) विषय लेल]

मैथिली-हिन्दी वार्तालाप (३ घण्टा)

मैथिली

बांग्ला

असमिया

ओड़िया

हिन्दी

उर्दू

नेपाली

संस्कृत

संथाली

NTA_UGC_NET_Maithili_01

NTA_UGC_NET_Maithili_02

GS (Pre)

Topic 1 

........................

यू.पी.एस.सी. आ आन प्रतियोगिता परीक्षा लेल देखू:

विदेह:सदेह १७

विदेह:सदेह २१

विदेह:सदेह २३

विदेह:सदेह २६

विदेह:सदेह २९

विदेह:सदेह ३०

विदेह:सदेह ३२

विदेह:सदेह ३३

विदेह:सदेह ३४

विदेह:सदेह ३५

.......................

General Studies

NCERT-Environment Class XI-XII

NCERT PDF I-XII

Sansad TV

http://prasarbharati.gov.in/

http://newsonair.com/ 

...................

Other Optionals

IGNOU eGyankosh

...................

पेटार (रिसोर्स सेन्टर)

.................

मैथिली मुहावरा एवम् लोकोक्ति प्रकाश- रमानाथ मिश्र मिहिर (खाँटी प्रवाहयुक्त मैथिली लिखबामे सहायक)

डॉ. कमला चौधरी-मैथिलीक वेश-भूषा-प्रसाधन सम्बन्धी शब्दावली (खाँटी प्रवाहयुक्त मैथिली लिखबामे सहायक)

डॉ योगानन्द झा- मैथिलीक पारम्परिक जातीय व्यवसायक शब्दावली (खाँटी प्रवाहयुक्त मैथिली लिखबामे सहायक)

डॉ. ललिता झा- मैथिलीक भोजन सम्बन्धी शब्दावली (खाँटी प्रवाहयुक्त मैथिली लिखबामे सहायक)

मैथिली शब्द संचय- डॉ श्रीरामदेव झा (खाँटी प्रवाहयुक्त मैथिली लिखबामे सहायक)

दत्त-वतीक वस्तु कौशल- डॊ. श्रीरामदेवझा

परिचय निचय- डॊ शैलेन्द्र मोहन झा

English Maithili Computer Dictionary (Complete)- Gajendra Thakur

Maithili English Dictionary- गोविंद झा

राधाकृष्ण चौधरी- A Survey of Maithili Literature

राधाकृष्ण चौधरी- मिथिलाक इतिहास

जयकान्त मिश्र- A History of Maithili Literature Vol. I

राजेश्वर झा- मिथिलाक्षरक उद्भव ओ विकास (मैथिली साहित्य संस्थान आर्काइव) (यू.पी.एस.सी. सिलेबस)

दत्त-वती (मूल)- श्री सुरेन्द्र झा सुमन (यू.पी.एस.सी. सिलेबस)

प्रबन्ध संग्रह- रमानाथ झा (बी.पी.एस.सी. सिलेबस) CIIL Site

सुभाष चन्द्र यादव-राजकमल चौधरी: मोनोग्राफ

डॉ. रमानन्द झा 'रमण'

दुर्गानन्द मण्डल-चक्षु

फेर एहि मनलग्गू फाइल सभकेँ सेहो पढ़ू:-

रामलोचन ठाकुर- मैथिली लोककथा

कुमार पवन (साभार अंतिका)

पइठ (मैथिलीक सर्वश्रेष्ठ कथा)     

डायरीक खाली पन्ना

केदारनाथ चौधरी

अबारा नहितन

चमेलीरानी

माहुर

करार

अयना

हीना

डॉ. रमण झा

भिन्न-अभिन्न

मैथिली काव्यमे अलङ्कार

अलङ्कार-भास्कर

मैथिली काव्यमे ज्योतिष

अहिरावण-वध

पारिजात-मञ्जरी

योगेन्द्र पाठक 'वियोगी'

विज्ञानक बतकही

विज्ञानक बतकही भाग-

अकटा मिसिया (कथा संग्रह)

नरक विजय (सम्पूर्ण)

नरक विजय (संशोधित)

किछु तीत मधुर (यात्रा वृत्तांत)

हमर गाम

पिरामिडक देशमे

रोबोट (अनूदित साइंस-फिक्शन नाटक)

अनूदित साहित्य (आन भाषासँ)- गजेन्द्र ठाकुर

विदेह:सदेह २७ (गजेन्द्र ठाकुर आ रवि भूषण पाठकक आन भाषासँ अनूदित गद्य आ पद्य- अंक १-३५० सँ)

बाल साहित्य (अनुवाद- द्विभाषिक- मैथिली-अंग्रेजी)- गजेन्द्र ठाकुर

साई केर परिवर्तनकारी रेबेका

शेष ४० टा बाल चित्र-पोथी नीचाँक लिंकपर:-

सुनू घर सभ एकटा नीक दिन चलू हम तँ ठीक छी ने! की अहाँ ऐ चिड़ै सभकेँ देखने छी?

टोस्ट

बड़ीटा! कनियेटा!

एतऽ हम सभ रहै छी

भारतोल्लक राजकुमारी

भारतोल्लक राजकुमारी (बिनु शब्दक)

वुयो

कच-कच कचाक

चुन्नू-मुन्नूक नहेनाइ

नेना जे बैलूनसँ डेराइत छल

अद्भुत फिबोनाची अंक-शृंखल

हारू

अखन नै, अखन नै!

जन्मदिनक उत्सव भोज

मोट राजा पातर-दुब्बड़ कुकुड़

बचिया जे अपन हँसी नै रोकि सकैत छलि

अंग्रेजी

हम सूंघि सकै छी

छोट लाल-टुहटुह डोरी

करू नीक, भोगू नीक

सभटा बिलाड़िक दोख अछि!

चोभा आम!

हमर टोलक बाट

जखन इकड़ू स्कूल गेल

माछी फेर आउ टाटा!

अमाचीक जुलुम मशीन सभ

टिंग टोंग

पाउ-म्याऊ-वाह

कुकुड़क एकटा दिन

हमरा नीक लगैए

रीताक नव-स्कूलमे पहिल दिन

कनी हँसियौ ने!

लाल बरसाती

भूत-प्रेतक नाट्यशाला

 आउ पएर गानी

 कतऽ अछि ई अंक ५?

विदेह मैथिली-अंग्रेजी टॉकिंग रीड-अलाउड ऑडियो बुक

https://bloomlibrary.org/player/Wcf6zr5CoF (मसाई केर परिवर्तनकारी रेबेका)
https://bloomlibrary.org/player/p3sHdYBgiT (चलू हम तँ ठीक छी ने!)
https://bloomlibrary.org/player/f19pSdhGMo (एकटा नीक दिन)

https://bloomlibrary.org/player/b2l5wesxCp (घर सभ)
https://bloomlibrary.org/player/dAzC0Fubt7 (की अहाँ ऐ चिड़ै सभकेँ देखने छी?)

......................

किछु मैथिली पोथी डाउनलोड साइट (ओपन सोर्स)

NCERT BHASHA SANGAM

NCERT (Maithili-English-Hindi Conversations)

पं लक्ष्मीपति सिंह (सौजन्य रमानन्द झा "रमण")

हिन्दी-मैथिली-शिक्षक

मैथिली-हिन्दी वार्तालाप (३ घण्टा)

मैथिली (मैथिली संकेत भाषा सहित- मैथिलीमे पहिल बेर)

https://www.youtube.com/@videha_ejournal

https://youtu.be/TebuC-lrSs8

https://ncert.nic.in/bs-2021.php

Sahitya Akademi

प्रकाशन 

डिजिटल-पोथी

CIIL

अखियासल (रमानन्द झा रमण)

जुआयल कनकनी- महेन्द्र

प्रबन्ध संग्रह- रमानाथ झा (बी.पी.एस.सी. सिलेबस)

सृजन केर दीप पर्व- सं केदार कानन आ अरविन्द ठाकुर

मैथिली गद्य संग्रह- सं शैलेन्द्र मोहन झा

Archive.Org (विजयदेव झा)

Videha Maithili eBooks/ eJournals/ Audio-Video Archive

IGNCA

Maithili English Dictionary

विज्ञान रत्नाकर

मिथिला दर्शन

तीरभुक्ति

OLE Nepal's e-Pustakalaya

पोथीक लिंक

IGNCA-ASI (search keyword Mithila)

History of Navya-Nyaya in Mithila

Studies in Jainism and Buddism in Mithila

Mithila in the Age of Vidyapati

Cultural Heritage of Mithila

Mithila under the Karnatas

Temple Survey Project ASI- English Hindi

मैथिली साहित्य संस्थान

दर्शनीय मिथिला (मैथिली साहित्य संस्थान लिंक)

Brochure 1 (मैथिली साहित्य संस्थान लिंक)

Brochure 2 (मैथिली साहित्य संस्थान लिंक)

Brochure 3 (मैथिली साहित्य संस्थान लिंक)

Brochure 4 (मैथिली साहित्य संस्थान लिंक)

Brochure 5 (मैथिली साहित्य संस्थान लिंक)

ब्लूम लाइब्रेरी मैथिली

अरिपन फाउण्डेशन

 

Pratham Books Maithili Storyweaver

 

मैथिली ऑडियो बुक्स

Videha Read Aloud Talking Maithili Audio Books (including Maithili Sign Language- Ist time in Maithili)

पोथी डॉट कॉम

I Love Mithila (पोथी डाउनलोड लिंक)

online maithili journal

owner I Love Mithila

प्यारे मैथिल चैनल- किरण चौधरी आ संगीता आनन्द

मिथिला चैप्टर

खिस्सा-पिहानी नेना भुटका लेल

जानकी एफ.एम समाचार

आकाशवाणी दरभंगा यू ट्यूब चैनल

आकाशवाणी मैथिली समाचार

आकाशवाणी अमृत महोत्सव

सुरेन्द्र राउत

.................

Videha e-Learning YouTube Channel

...........

विदेह सम्मान: सम्मान-सूची (समानान्तर साहित्य अकादेमी, समानान्तर ललित कला अकादेमी आ समानान्तर संगीत-नाटक अकादेमी सम्मान/ पुरस्कार नामसँ विख्यात)

.........

Maithili eBooks/ eJournals/ Audios-Videos can be downloaded from: Maithili eBOOKS/ eJournals/ Audios-Videos
 

अपन मंतव्य editorial.staff.videha@gmail.com पर पठाउ।